Sứ Mệnh

Giảng dạy Lẽ Thật và gây dựng Thân Thể của Đấng Christ trong tình yêu thương để phát triển cộng động trở nên tạo vật mới trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Phát Triển Cộng Đồng

Lớp Học Kinh Thánh

Gây Dựng Gia Đình

Liên Hệ

Địa Chỉ

108 Đồng Trai, Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương

Điện Thoại: 0973770965

Email: lienhe@htdh.org

Want to receive push notifications for all major on-site activities?